Tondach szállítási feltételek

A TONDACH Magyarország Zrt. gyári szállítási feltételei az alábbiakban olvashatók:

Kérjük, hogy a TONDACH Magyarország Zrt. alábbi általános
értékesítési és szállítási feltételeit az általa gyártott és forgalmazott
termékek megrendelése előtt gondosan olvassa el, mert az itt
rögzített feltételek irányadóak minden értékesítésre, szerződésre
és ezekkel kapcsolatos szállításokra és pótszállításokra*. A Vevő
beszerzési feltételei nem alkalmazandóak, akkor sem, ha kifejezetten
nem utasítjuk vissza. A megrendelés jelen feltételeink
elfogadását igazolja.


1. A szerződés létrejötte


A szerződés az általános értékesítési és szállítási feltételekkel a vételár
megfizetésének idején érvényes árakon rendelés-visszaigazolással és
a teljes vételár befizetésével vagy a szállítás megkezdésével jön létre.
Az így létrejött szerződésnek megfelelően a TONDACH Magyarország
Zrt. vállalja termékei kiszállítását a vevő által megadott címre.

2. Megrendelés


A megrendelésnek tartalmaznia kell a rendelt termékek megnevezését,
a rendelt menynyiséget, színt, továbbá a szállítási címet és értesítési
(SMS fogadására alkalmas) telefonszámot. Az alapcserepek kiszolgálási
egysége a köteg. Amennyiben a rendelt alapcserép mennyisége
nem ad egész kötegszámot, úgy azt felfelé, egész kötegre
kerekítjük.


Amennyiben a vevő nem tud pontos szállítási címet megadni, akkor
köteles részletes leírást vagy rajzot mellékelni a megrendeléshez.
A rendelés visszaigazolásánál közöljük az előrelátható szállítási
időpontot. A visszaigazolásban szereplő szállítás várható időpontja
nem kötelező érvényű, az a teljesítés várható idejére vonatkozó
információ. Az ehhez képest később teljesített szállításokkal kapcsolatosan
a TONDACH Magyarország Zrt.-vel szemben jogi úton semmilyen
igény nem érvényesíthető.

A szállítás tényleges időpontjáról 1-3 nappal a kiszállítást megelőzően a
Megrendelésen megadott telefonszámon SMS-ben vagy telefonon értesítést adunk.
A kiszállítás az általunk megjelölt napon 6 és 18 óra között történik. A termékkatalógusban
megjelölt termékekre egyedi szállítási feltételek irányadóak. A
megrendeléssel a megrendelő feljogosítja a TONDACH Magyarország
Zrt.-t a megrendelésben foglalt adatok nyilvántartására, kezelésére
és üzleti tevékenysége keretében marketing célú felhasználására az
adatvédelmi előírások megtartásával.


3. Árak, szolgáltatási díjak

A TONDACH Magyarország Zrt. által megállapított árak az egész
ország területére érvényesek, és tartalmazzák az egységrakatok üzemen
belüli felrakását. A termékek csomagolásával, kiszállításával és
lerakodásával kapcsolatos tarifákról az árjegyzék „egyéb költségek”
táblázata ad tájékoztatást.
Az áru a teljes vételár és kapcsolódó szolgáltatások díjának kifizetéséig
a TONDACH Magyarország Zrt. tulajdonában marad. A
tulajdonjog fenntartása mindaddig érvényes, amíg a TONDACH
Magyarország Zrt.-nek a vásárlóval szembeni valamennyi követelése
nincs kiegyenlítve. A befizetés napjáig az árváltozás jogát fenntartjuk.
Amennyiben a Vevő az egyedi gyártású termékek esetében
(az Árjegyzékben csillaggal jelölve) a szerződés létrejötte előtt a
megrendeléstől eláll, a megrendelés nettó értékének 20%-ával egyező
összegű stornírozási díjat tartozik fizetni.


4. Csomagolás, szállítás

Eladó cseréptermékeit lefóliázva és pántolva, speciálisan jelölt, EURraklapokkal
azonos méretű TONDACH-raklapokon (továbbiakban
„Tondach specifikus raklap”) hozza forgalomba.
Amennyiben a cserép nem kerül 3 hónapon belül felhasználásra,
akkor a kiszállított cseréprakatok csomagoló fóliáját fel kell bontani.
Felhasználásig a cserepet raklapon, átrakás nélkül, szakszerűen,
sérülésmentesen kell tárolni, szilárd sík aljzaton maximum három rakat
magasan. Egyenetlen felületen a cseréprakatokat egymásra pakolni
nem szabad.


Az Eladó által a termékkel együtt értékesített, megkülönböztető jelzéssel
ellátott, ép, hibátlan (nem törött és nem elemhiányos, rendeltetésszerű
használatra alkalmas) Tondach specifikus raklapokat a kiszállítástól
számított 6 hónapon belül az Eladó visszavásárolja - a Kereskedő útján
- a vevőtől a raklapeladási időpontban hatályos árjegyzékben megjelölt
raklap visszavásárlási áron (továbbiakban mint „visszavásárlási ár”). A
visszavásárlási jogot az Eladóval szemben kizárólag az gyakorolhatja,
aki közvetlenül tőle megvásárolta, függetlenül attól, hogy a raklapot ki
szolgáltatja vissza az Eladónak.
A raklap visszavásárlási árát a Tondach Magyarország Zrt. a raklapok
javára történő visszaszállítását és a bizonylatok feldolgozását követően
visszatéríti a vevője részére.
Eladó a vevőtől csak annyi raklapot vesz vissza, amennyit Eladótól
el-szállított, illetve részére rendelésére elszállításra és Eladó javára az
áruellenértékkel együtt kifizetésre került. Ezt számlával vagy szállítólevéllel
kell igazolni.
A vevő által fel nem használt, a vevő megrendelése alapján szállított
ún. többlet árut a TONDACH Magyarország Zrt. nem vásárolja vissza.
Amennyiben tartós üzemzavar, a termeléshez szükséges anyagok,
feltételek tartós hiánya, közlekedési akadályok és egyéb rajta kívülálló
okok miatt a TONDACH Magyarország Zrt. nem tud szállítani, jogosult
kártérítési igényektől mentesen a szerződéstől elállni, és köteles a
vevőnek a vételárat visszafizetni.


A kiszállítás elismerése úgy történik, hogy a vevő – vagy a kiszállításnál
jelen lévő képviselője aláírja a szállítólevelet. Ha a közölt szállítási napon
a vevő vagy a képviselője az átvételnél személyesen nem jelenik meg,
a szerződés teljesítését a termék lerakásával megtörténtnek tekintjük.
Ebben az esetben a nem megfelelő helyre történő lerakodásért és a
megőrzésért felelősséget nem vállalunk. A töréskárt, illetve a le nem
szállított termékeket a vevő köteles a szállítólevélen feltüntetni, illetve
ha az átvételnél nincs jelen, 8 napon belül írásban bejelenteni. Az alkalmazott
ár mellett a TONDACH Magyarország Zrt. a szállított mennyiség
2 (kettő) százalékát meghaladó mértékű töréskárért vállal felelősséget.
Amennyiben a vevő saját fuvareszközén szállította el a terméket, a
teljes töréskár a vevőt terheli.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a házhozszállítás
és a telken belüli lerakodás csak teher közforgalom számára
nyitva álló és pótkocsis járműszerelvény közlekedésére alkalmas szilárd
útburkolattal ellátott közlekedési útról megközelíthető helyre történik. A
házhozszállítás a daruval történő lerakást nem foglalja magában. Ha
az időjárás, vagy más okok (pl. nagyfeszültségű vezeték, fák, szabálytalanul
parkoló gépkocsik, 10%-nál nagyobb fokú emelkedő stb.) miatt
az építkezés helyszíne pótkocsis tehergépjárművel megközelíthetetlen
vagy az építési telken - illetőleg a megjelölt teljesítési helyen - a daruval
történő lerakodás műszaki okokból nem lehetséges, akkor a vevő
köteles saját költségére más lerakóhelyet biztosítani.
A teljesítési helyre vonatkozó egyedi szállítási feltételek előzetes
egyeztetése a vevő kötelezettsége. Az Eladóval előzetesen egyeztetett
tehergépjárműre és időszakra szóló behajtási engedélyt a vevő
saját költségére tartozik beszerezni, és a TONDACH Magyarország
Zrt.-nek eljuttatni a szállítási határidő megtartásához szükséges
időben és helyen. A szállítást megelőző nap 12:00 órájáig értesíteni
kell a gyárat a megváltozott szállítási címről vagy kérni kell
a szállítás átütemezését írásban (faxon, e-mailben, táviratban vagy
levélben). Az építkezési vagy szállítási cím pontatlan megjelölése vagy
a behajtó út használhatatlansága, az úthasználati díj vagy súlykorlátozások
miatt felmerülő többlet költség a vevőt terheli. Amennyiben a
megadott szállítási cím pótkocsis járműszerelvény közlekedésére, illetve
a lerakodásra alkalmatlan, és emiatt a teljesítés meghiúsul, az ismételt
kiszállítás költsége a vevőt terheli.


5. Továbbértékesítés

A TONDACH Magyarország Zrt. termékei csakis kifogástalan állapotban
és kizárólag a gyártó útmutatásai valamint a vonatkozó jogszabályok
előírásainak megfelelően, a TONDACH Magyarország
Zrt. felelősségének kiterjesztése nélkül hozhatóak forgalomba,
értékesíthetőek tovább. A felhasználási és az alkalmazási körre vonatkozó
adatokat és egyéb termékinformációkat a továbbértékesítés során
a termékkel együtt át kell adni. A viszonteladó köteles az értékesítésben
résztvevőket – munkatársait csakúgy, mint a vevőt - a termékről, annak
tulajdonságairól tájékoztatni, a gyártói tájékoztatással megegyező terjedelemben.
Az értékesítésről nyilvántartást kell vezetni (vásárló neve,
címe, termék, teljesítés ideje,) és a vásárlói észrevételeket kezelni kell.
E kötelezettségek meg-szegése miatt a TONDACH Magyarország Zrt.
nem vállal felelősséget.

6. Reklamáció

A TON DACH Magyarország Zrt. a vásárlói kifogást csak az áru
ellenértékéről adott fizetési és a birtokbaadását igazoló bizonylatok
bemutatását követően köteles megvizsgálni. A reklamációt írásban
kell benyújtani, melyet postán, faxon, vagy e-mailben is el lehet küldeni
részére. A szállítási hiányt és a töréskárt az átvételtől számítva hat
hónapos jogvesztő határidőn belül írásban jelezni kell a gyártó felé.
Minőségi kifogást kizárólag az átadás során nem észlelhető, ún. rejtett
gyártási hibák miatt lehet érvényesíteni. A TONDACH Magyarország
Zrt. csak a pontos adatok birtokában tudja a reklamációt intézni. A
TONDACH Magyarország Zrt. az általa gyártott, forgalmazott és kiszállított
termékekre benyújtott minőségi kifogást reklamációs ügyintézők
útján ellenőrzi és rendezi. A reklamáció korrekt ügyintézése érdekében a
törött vagy hibás darabokat az ügyintéző megérkezéséig meg kell őrizni.
A cseréptermékek természetes anyagból készülnek, a gyártás során felhasználásra
kerülő anyag nem mindig homogén szerkezetű, ezért ebből
származó felületi hibák, illetve színeltérések előfordulhatnak, melyekért
felelősséget nem vállalunk. A prospektusokban, egyéb útmutatókban
foglalt előírások be nem tartása, nem rendeltetésszerű tárolás és
szak-szerűtlen felhasználás esetén, az ezekből bekövetkezett minőségi
hibákért garanciát nem vállalunk. A prospektusokban található színek
tájékoztató jellegűek. Reklamáció esetén a TONDACH Magyarország
Zrt. a felmerülő problémákat a mindenkor érvényes nemzeti szabvány
szerint bírálja el. A kötelező alkalmassági idő jogosságának elbírálása
a 11/1985. (VI.22.) ÉVM-IPM-KM-MEM-BKM rendelet, valamint a
termékfelelősség megállapítása az 1993. X. törvény 11. § alapján
történik.

7. Garancia

A TONDACH Magyarország Zrt. - rendeltetésszerű belföldi használat
esetén - az általa előállított és forgalmazott tetőcserepek méretpontosságára,
fagyállóságára (MSZ EN 539-2/B) és víztartó képességére
(MSZ EN 1304; 5.4.1.1/b) 33 év jótállást vállal, melynek feltételei a
Tondach Magyarország Zrt. honlapján közzétett, a termék átvételének
idején hatályos garancialevélben szerepelnek.

8. Jogviták

Az Általános értékesítési és szállítási feltételekben nem szabályozott
kérdésekben a magyar jog, különösen a Polgári Törvénykönyv az
irányadó. A szerződésből eredő jogviták elbírálására kizárólag a Polgári
Perrendtartás szerint hatáskörrel rendelkező TON DACH Magyarország
Zrt. székhelye szerint illetékes bíróság jogosult.
* kivéve a cégjegyzésre jogosult képviselőnk útján megkötött egyedi írott
szerződés eltérése esetén

Egyéb költségek

Lerakodás díj bármely termék esetén................................................... 950 Ft / raklap

Raklapárak
eur-raklap ára................................................................................. 2.400 Ft / raklap
eur-raklap visszavásárlási ára (TON DACH által visszaszállítva)...... 1.900 Ft / raklap
eur-raklap visszavásárlási ára (kereskedő által visszaszállítva).......2.000 Ft / raklap
A TON DACH az általa jelölt, láthatóan minőséghibás raklapokat mérsékelt, 1 Ft eszmei értéken értékesíti.
Emiatt a Tondach Magyarország Zrt. a Ptk. 314.§(2) bekezdése szerint kizárja felelősségét az ilyen raklapokért.

Kiszállítási díjak
0–4 raklap............................................................................... 15.000 Ft / szállítási cím
5–7 raklap............................................................................... 12.000 Ft / szállítási cím
8 raklaptól................................................................................. ingyenes ÁSZF szerint


E-Útdíj

A TONDACH Magyarország Zrt. Július1-től további 5% logisztikai pótlékot számol fel, a termékek nettó számlaértékére vetítve.

Contact Us